algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

TA Customs, gevestigd aan de Aletta Jacobstraat 8 te Assendelft, KvK-nummer 71540032 (KVK) wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper. Btw-nummer (BTW-nummer): NL002400264B82


De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.

Partijen zijn verkoper en koper samen.
De overeenkomst verwijst naar de koopovereenkomst tussen partijen.


Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.

Afwijking van deze voorwaarden is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door partijen is overeengekomen.


Artikel 3 - Betaling

In de webshop wordt altijd direct de volledige aankoopprijs betaald. In sommige gevallen wordt bij reserveringen een aanbetaling gevraagd. De koper ontvangt in dat geval een bewijs van de reservering en het voorschot.
Betaalt de koper niet op tijd, dan is hij in verzuim. Indien koper in gebreke blijft, is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Blijft de koper in gebreke, dan zal de verkoper tot incasso overgaan. De aan deze invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend op basis van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van koper zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar.

Weigert de koper zijn medewerking aan de uitvoering van de bestelling door de verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de overeengekomen prijs aan de verkoper te betalen.


Artikel 4 - Aanbiedingen, offertes en prijs

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Indien het aanbod niet binnen die termijn wordt aanvaard, vervalt het aanbod.
Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen dienen dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeen te komen.

De op aanbiedingen, offertes en facturen vermelde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege.


Artikel 5 - Herroepingsrecht

Na ontvangst van de bestelling heeft de consument het recht de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn gaat in op het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen.
Er is geen herroepingsrecht indien de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt of een korte houdbaarheid hebben.

De consument kan hiervoor een herroepingsformulier van de verkoper gebruiken. De verkoper is verplicht deze terstond na diens verzoek aan de koper ter beschikking te stellen.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele verzendverpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 6 - Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De verkoper zal de koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal verkoper koper hiervan tevoren schriftelijk op de hoogte stellen.
Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

Onverminderd het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.


Artikel 7 - Voltooiing en risico-overgang

Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper op koper.


Artikel 8 - Onderzoek en klachten

De koper is verplicht het geleverde op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te inspecteren. Koper dient tevens te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gesteld worden.
Klachten met betrekking tot beschadigingen, tekorten of vermissing van geleverde goederen dienen binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen schriftelijk bij verkoper te worden ingediend.

Indien de klacht binnen de gestelde termijn gegrond wordt bevonden, heeft de verkoper het recht om ofwel te herstellen of opnieuw te leveren, ofwel van levering af te zien en de koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.
Geringe en/of branchespecifieke afwijkingen en verschillen in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet tegen verkoper worden ingeroepen.
Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten of onderdelen die tot dezelfde overeenkomst behoren.
Nadat de goederen door de koper zijn verwerkt, worden geen klachten meer geaccepteerd.


Artikel 9 - Monsters en modellen

Indien aan de koper een monster of model is getoond of verstrekt, wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders indien partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak hieraan zal beantwoorden.
Bij overeenkomsten met betrekking tot onroerende zaken wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.


Artikel 10 - Levering

Levering geschiedt 'af fabriek/winkel/magazijn'. Dit betekent dat alle kosten voor de koper zijn.

De koper is verplicht de zaken af ​​te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak op te slaan voor rekening en risico van koper.

Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
Indien verkoper gegevens nodig heeft van koper voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.

Een door verkoper opgegeven leveringstermijn is indicatief. Dit is nooit een deadline. Bij overschrijding van de termijn dient koper verkoper schriftelijk in gebreke te stellen.
Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen of indien deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Bij levering in gedeelten is verkoper gerechtigd deze gedeelten afzonderlijk te factureren.


Artikel 11 - Overmacht

Indien verkoper door overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen, is hij niet aansprakelijk voor de door koper geleden schade.

Onder overmacht verstaan ​​partijen in ieder geval elke omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en als gevolg waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet van koper kan worden verlangd, zoals ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, stroomuitval, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, stakingen, uitsluiting van werknemers, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden en andere storingen in het bedrijf van de verkoper .
Voorts verstaan ​​partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, de contractuele verplichtingen jegens verkoper niet nakomen, tenzij dit aan verkoper kan worden toegerekend.

Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Indien de overmacht langer dan drie maanden duurt, heeft de koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen per aangetekende brief.


Artikel 12 - Overdracht van rechten

De rechten van een partij onder deze Overeenkomst mogen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als beding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.


Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

De bij de verkoper aanwezige zaken en de geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van de verkoper totdat de koper de gehele overeengekomen prijs heeft betaald. Tot die tijd kan de verkoper zijn eigendomsvoorbehoud inroepen en de goederen terugnemen.
Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet tijdig worden betaald, heeft verkoper het recht de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen gedeelte alsnog is betaald. Dan is er sprake van schuldeisersverzuim. Een te late levering kan in dat geval niet tegen de verkoper worden ingeroepen.

Verkoper is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.

Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar het overeengekomen voorschot of prijs niet conform afspraak is betaald, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt in dat geval pas geleverd nadat de koper volledig en conform afspraak heeft betaald.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zijn de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 14 - Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitgekeerd. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis.

Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 15 - Klachtplicht

De koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden terstond aan de verkoper te melden. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is adequaat te reageren.

Indien een klacht gegrond is, is de verkoper verplicht de zaak te herstellen en eventueel te vervangen.


Artikel 16 - Garanties

Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het volgende. De verkoper garandeert dat de verkochte zaak aan de overeenkomst beantwoordt, zonder gebreken zal functioneren en geschikt is voor het gebruik dat de koper ervan wil maken. Deze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren na ontvangst van het verkochte door de koper.

Het doel van bedoelde garantie is om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een schending van een garantie altijd volledig voor rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper zich nimmer op schending van een garantie kan beroepen. een garantie met betrekking tot een schending van een garantie. artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek. Het bepaalde in de vorige zin is eveneens van toepassing indien de inbreuk bij de koper bekend was of door het doen van onderzoek bekend had kunnen zijn.

Voornoemde garantie geldt niet indien het gebrek is ontstaan ​​als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of indien - zonder toestemming - de koper of derden wijzigingen hebben aangebracht of getracht hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het is bestemd. niet bedoeld.

Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een zaak die door een derde is geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.


Artikel 17 - Intellectuele eigendom

TA Customs behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht etc.) op alle producten, ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, modellen e.d., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TA Customs is het de klant niet toegestaan ​​deze te kopiëren, aan derden te tonen en/of ter beschikking te stellen of op enige andere wijze te gebruiken.


Artikel 18 - Wijziging algemene voorwaarden

TA Customs is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Kleine wijzigingen kunnen op elk moment worden aangebracht.
TA Douane zal grote inhoudelijke wijzigingen zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

De consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden bij een substantiële wijziging van de algemene voorwaarden.


Artikel 19 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op elke overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
De Nederlandse rechter in het arrondissement waar TA Customs gevestigd is, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.